اهداف و چشم انداز

مجله دین و طبیت با هدف معرفی اهمیت بعد طبیعت از منظر دین، تلاش دارد دیدگاهها و رهنمودهای رهبران آسمانی برای بهره برداری صحیح از طبیعت در راستای باروری ثروتهای خدادادی و احکام حقوقی، فقهی و راهای دسترسی به این ثروتهای طبیعی را تبیین نماید.

محورهای مجله:

 • اخلاق و بحران محیط زیست
 • دین و منابع طبیعی (جنگل ها، مراتع، آب و شیلات و ...)
 • دین و کشاورزی
 • دین، صلح اجتماعی و طبیعت
 • ادیان و وفاق جهانی در حوزه طبیعت و محیط زیست
 • دین، فرهنگ و طبیعت
 • بوم شناسی انسانی
 • دین، توسعه و طبیعت و عالم هستی
 • جایگاه دین در مشارکت و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست

رویکرد نشریه

 1. ارائة نتایج و یافته ­های پژوهشی معتبر و کارامد در حوزة دین و طبیعت (بین رشته ای)
 2. معرفی نقاط قوت میراث دینی بطور عام و اسلام بطور خاص و بهره­گیری از آن به منظور پاسخگویی به مسائل نظری و چالش­های عملی در حوزه مربوطه
 3. انتشار نقدهای معتبر در بارۀ میراث حکمی درباره طبیعت و اهتمام به پیراستن آن از خطاها و مغالطات، خرافات و موهومات، و...؛
 4. ارائة راهکارهایی برای رفع کاستی­های نظریات مطرح شده در ادیان و اهتمام به رشد و تقویت آنها در حوزه مربوطه
 5. معرفی، تحلیل و نقد نظریه­های اندیشمندان معاصر در حوزة دین و طبیعت؛
 6. تحلیل، تبیین، و ارزیابی تأثیر ویژة ادیان در فرایند حفظ، رشد و گسترش حمایت از میراث طبیعی و زیست محیطی؛
 7. ارائة مطالعات تطبیقی میان ادیان و مکاتب عرفانی درباره بحران طبیعت و محیط زیست
 8. ارائه مطالعات در دین اسلام و سایر ادیان درباره طبیعت و محیط زیست