تماس با ما

نشانی دفتر مجله (مرکز مطالعات بین المللی دینی): تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس شمالی دانشگاه تهران، ورودی غربی، دانشکدة مطالعات جهان، مرکز مطالعات بین المللی دینی. کدپستی: 1439813119            پست الکترونیک نشریه :cirs@ut.ac.ir             تلفن: 61119280-021 و 88014944-021             


CAPTCHA Image