اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد سمیعی

استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

m.samieiut.ac.ir

سردبیر

محمدرضا رضوان طلب

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

mrrezvanut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابوالفضل خوش منش

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

khoshmaneshut.ac.ir

امیر بستانی

استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد

bostani_amyahoo.com

امیررضا کشتکار

استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

keshtkarut.ac.ir

حمید مسجدسرایی

استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

داود نیک کامی

رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

nikkamiscwmri.ac.ir

سید اکبر جوادی

استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

a.javadisrbiau.ac.ir

سید سعیدرضا عاملی رنانی

استاد دانشکده علوم اجتماعی-دانشگاه تهران

ssameliut.ac.ir

سید علی علم الهدی

استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه پیام نور

alamolhodapnu.ac.ir

علی سلاجقه

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

salajeghut.ac.ir

فرزانه اعظم لطفی

استاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی-دانشگاه تهران

f.azamlotfiut.ac.ir

محمد جعفری

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

jafaryut.ac.ir

محمد روشن

استاد مطالعات بنیادین/ پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

m-roshansbu.ac.ir

محمد یزدی

استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

m-yazdisbu.ac.ir

ناصر مهردادی

محیط زیست استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

mehrdadiut.ac.ir

وحید نیکنام

استاد دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

niknamvut.ac.ir

مشاور علمی

احسان دباغ

استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

dabbaghiauctb.ac.ir

زینب رضوان طلب

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی - دانشگاه تهران

z.rezvantalabut.ac.ir

محمد حسن عَصاره

استاد گروه زیست فن آوری موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

asaregmail.com

مهدی صالحی

استاد دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

salehi1979gmail.com